WJ-NX200

WJ-NX200

เครื่องบันทึกระบบเน็ตเวิร์ก
รายละเอียดสินค้า
 • H.265, H.264 และ JPEG multi format
  ● ความปลอดภัยของระบบ IP ที่ฝังไว้อย่างแน่นหนา ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานโซลูชั่นเฝ้าสังเกตการณ์แบบที่ใช้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  ● รองรับการบันทึกสตรีมมิ่งการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับกล้อง i-Pro Extreme ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน FIPS 140-2 Level 1

  การสื่อสารที่ปลอดภัย และการบันทึกด้วยการบีบอัดสูง
  - การลดพื้นที่การจัดเก็บจำนวนมากผ่านมาตรฐานการบีบอัด H.265 และเทคโนโลยี Smart Coding
  - WJ-NX200K (120 V AC) : -ช่องรับสัญญาณของกล้องสามารถขยายจาก 9 ช่อง เป็น 16 ช่อง
  WJ-NX200K/G (220 - 240 V AC) : ช่องรับสัญญาณของกล้องสามารถขยายจาก 9 ช่อง เป็น 32 ช่อง
  รองรับการบันทึกภาพแบบผสม H.265 / H.264
  - ติดตั้งการรับรองอุปกรณ์ Symantec ไว้ล่วงหน้า*1
  *1 จำเป็นต้องใช้ Secure Communication License

  โซลูชั่นเฝ้าสังเกตการณ์แบบ non-VMS แบบใช้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  - ไม่จำเป็นต้องใช้ License ของกล้องที่มีการคิดค่าบริการหากใช้กล้องตามจำนวนมาตรฐาน ไม่จำเป็นต้องอัพเดท License รายปี
  - GUI ในตัว และช่องส่งสัญญาณ HDMI (4K/FHD) แบบคู่
  - การตั้งค่ากล้องอัตโนมัติ
  - การค้นหาภาพโดยใช้ภาพขนาดย่อ
  - การคัดลอกไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ด้วยความเร็วสูง
  โซลูชั่นเฝ้าสังเกตการณ์แบบ non-VMS แบบใช้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  - ไม่จำเป็นต้องใช้ License ของกล้องที่มีการคิดค่าบริการหากใช้กล้องตามจำนวนมาตรฐษน ไม่จำเป็นต้องอัพเดท License รายปี
  - GUI ในตัว และช่องส่งสัญญาณ HDMI (4K/FHD) แบบคู่
  - การตั้งค่ากล้องอัตโนมัติ
  - การค้นหาภาพโดยใช้ภาพขนาดย่อ
  - การคัดลอกไปยังอุปกร์หน่วยความจำ USB ด้วยความเร็วสูง

  ความน่าเชื่อถือสูง และการอ่าน/การเขียนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
  - การเขียนข้อมูลแบบ Eco: การเร่งการเข้าถึงข้อมูล (การอ่าน/การเขียนข้อมูล) โดยระบบไฟล์ต้นฉบับ
  - มาตรการเรื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้องแบบฉับพลัน: การใช้งานปกติเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายใน 200 ms; การปิดการทำงานอย่างปลอดภัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายใน 200 ms หรือมากกว่า


 • H.265, H.264 และ JPEG multi format
  ● ความปลอดภัยของระบบ IP ที่ฝังไว้อย่างแน่นหนา ทำให้มีความปลอดภัยในการใช้งานโซลูชั่นเฝ้าสังเกตการณ์แบบที่ใช้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  ● รองรับการบันทึกสตรีมมิ่งการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับกล้อง i-Pro Extreme ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน FIPS 140-2 Level 1

  การสื่อสารที่ปลอดภัย และการบันทึกด้วยการบีบอัดสูง
  - การลดพื้นที่การจัดเก็บจำนวนมากผ่านมาตรฐานการบีบอัด H.265 และเทคโนโลยี Smart Coding
  - WJ-NX200K (120 V AC) : -ช่องรับสัญญาณของกล้องสามารถขยายจาก 9 ช่อง เป็น 16 ช่อง
  WJ-NX200K/G (220 - 240 V AC) : ช่องรับสัญญาณของกล้องสามารถขยายจาก 9 ช่อง เป็น 32 ช่อง
  รองรับการบันทึกภาพแบบผสม H.265 / H.264
  - ติดตั้งการรับรองอุปกรณ์ Symantec ไว้ล่วงหน้า*1
  *1 จำเป็นต้องใช้ Secure Communication License

  โซลูชั่นเฝ้าสังเกตการณ์แบบ non-VMS แบบใช้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  - ไม่จำเป็นต้องใช้ License ของกล้องที่มีการคิดค่าบริการหากใช้กล้องตามจำนวนมาตรฐาน ไม่จำเป็นต้องอัพเดท License รายปี
  - GUI ในตัว และช่องส่งสัญญาณ HDMI (4K/FHD) แบบคู่
  - การตั้งค่ากล้องอัตโนมัติ
  - การค้นหาภาพโดยใช้ภาพขนาดย่อ
  - การคัดลอกไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ด้วยความเร็วสูง
  โซลูชั่นเฝ้าสังเกตการณ์แบบ non-VMS แบบใช้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  - ไม่จำเป็นต้องใช้ License ของกล้องที่มีการคิดค่าบริการหากใช้กล้องตามจำนวนมาตรฐษน ไม่จำเป็นต้องอัพเดท License รายปี
  - GUI ในตัว และช่องส่งสัญญาณ HDMI (4K/FHD) แบบคู่
  - การตั้งค่ากล้องอัตโนมัติ
  - การค้นหาภาพโดยใช้ภาพขนาดย่อ
  - การคัดลอกไปยังอุปกร์หน่วยความจำ USB ด้วยความเร็วสูง

  ความน่าเชื่อถือสูง และการอ่าน/การเขียนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
  - การเขียนข้อมูลแบบ Eco: การเร่งการเข้าถึงข้อมูล (การอ่าน/การเขียนข้อมูล) โดยระบบไฟล์ต้นฉบับ
  - มาตรการเรื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้องแบบฉับพลัน: การใช้งานปกติเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายใน 200 ms; การปิดการทำงานอย่างปลอดภัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้องภายใน 200 ms หรือมากกว่า

ไม่มีวิดิโอ